martes, 29 de noviembre de 2011

Análisis de Eduard Punset


Hoy os proponemos el análisis de Eduard Punset. Se puede observar que es una persona con una predominancia cerebral de forma clara. Su frente es alta, amplia, tiene inclinación y además está diferenciada; respecto a sus ojos podemos ver que son más bien pequeños. Sus pómulos no son muy anchos lo que le confiere discreción personal y su nariz es bastante tónica lo que indica un sentido humanitario de sus sentimientos y mucho vínculo a sus ideales afectivos. Su zona instintiva puede parecer que no es muy importante pero si observamos bien el rostro vemos que esta zona tiene altura, por lo tanto importancia de lo concreto y sensorial.
De todo ello podemos concluir que Eduard Punset es una persona que se mueve mucho en el campo de las ideas, pero que éstas no se quedan en abstracciones etéreas, sino que les quiere dar un sentido concreto, con algo de la realidad que se pueda ver y sentir. De su pensamiento también podemos decir que es muy ágil, puede hacer una argumentación rápidamente, aunque a veces puede ser un poco vehemente. A la vez vemos que tiene un sentido muy selectivo a diferentes niveles: las ideas deben tener un sentido humano, las emociones le cuesta mostrarlas y en los instintos se muestra con la comida, le gustará la calidad más que la cantidad. Relacionado con este último aspecto podemos decir que sus explicaciones estarán en consonancia, primará más la calidad.
Tiene diferentes modos de acercarse a los demás, para él la forma más sencilla será hablando de ideas, hablar de sus emociones le resulta complicado, en cambio hablar de la idea de emoción para él es muy sencillo.Anàlisi Eduard Punset


Com que el programa Com va la vida? es fa amb tàndem, avui us proposem l’anàlisi d’Eduard Punset. Es pot observar que és una persona amb una predominança cerebral de forma clara. El seu front es alt, ampli, té inclinació i a més està diferenciat; respecte els seus ulls podem veure que són més aviat petits. Els seus pòmuls no son gaire amples el que li confereix discreció y el seu nas es força tònic el que indica un sentit humanitari i molt lligam als seus ideals afectius. La seva zona instintiva pot semblar no gaire important però si observem bé el rostre veiem que aquesta zona té alçada, per tant importància d’allò concret i sensorial.
De tot això podem concloure que l’Eduard Punset és una persona que es mou molt en el camp de les idees, però que aquestes no es queden en abstraccions etèries, sinó que els hi vol donar un sentit concret, amb quelcom de la realitat que es pugui veure i sentir. Del seu pensament també podem dir que és molt àgil, pot fer una argumentació ràpidament, encara que a vegades pot ser una mica vehement.  A la vegada veiem que té un sentit molt selectiu a diferents nivells: les idees cal que tinguin un sentit humà, en les emocions li costa mostrar-les i en els instints es mostra per que, amb el menjar li agradarà la qualitat més que la quantitat. Relacionat amb aquest últim aspecte podem dir que les seves explicacions estaran en consonància, primarà més la qualitat.


Té diferents maneres d’apropar-se als altres, per ell la més senzilla serà parlant d’idees, parlar de les seves emocions li resulta complicat, en canvi parlar de la idea d’emoció per ell és mol senzill.


sábado, 26 de noviembre de 2011

Anàlisi Andreu Buenafuente

Com aquesta setmana no hi ha “el convidat” ens hem decidit a analitzar a un El comunicador televisiu, que ja va sortir al programa, a més de saber “Com va la vida?” Andreu Buenafuente també pot ser analitzat per nosaltres i en breu l’altre protagonista, Eduard Punset.
Morfopsicològicament veiem que l’Andreu té una tendència a la retracció i el seu perfil mostra més retracció frontal que retracció lateral, el que li dóna més reflexivitat que impulsivitat. Els trets contraris a aquests, que serien dilatació i retracció lateral, conformarien una personalitat més adequada per a un humorista o comunicador, per això volem destacar que segurament Buenafuente ha fet un esforç important per desenvolupar la seva activitat professional. Aquests trets propis indiquen una tendència més a la selecció i a la reflexió, així que serà una persona que tendirà a triar de forma molt reflexiva les persones del seu equip, fiant-se més dels que ja coneix que d'aquell pressentiment del moment.
Veiem que té modelat pla-ondulat al costat dret el que dóna més flexibilitat en els contactes amb persones del seu cercle extern. En canvi a la banda esquerra té modelat abrupte, el que li confereix canvis d'humor sobtats i extrems, sobretot es manifesten en el seu cercle més íntim, com si de portes a fora volgués mostrar que tot va bé. Alhora la seva capacitat de reflexió li permetrà elaborar mentalment aquests canvis per poder comunicar-los de la millor manera possible. Veiem que afectivament sap acostar-se als altres, encara que és molt reservat en la seva vida privada i li costa comunicar els seus sentiments a la seva parella. Alhora té una gran sensibilitat que donada la dificultat per comunicar-se afectivament, les emocions fecunden la seva vida cerebral, que serà de gran força i importància donada la mida del front i la tonicitat tant del front com dels ulls. Podem dir que Andreu es va a moure millor en les idees que en qualsevol altre aspecte vital.
Vist de front podem observar que el seu rostre té molt contrast. El costat esquerre sembla una mica caigut i més prim que el costat dret, una mica més ample i sobretot més actiu. És important ressaltar que aquestes diferències són de la zona afectiva, el que serà la seva zona de major conflicte, provocant canvis en l'estat d'ànim.Análisis Andreu Buenafuente

El comunicador televisivo Andreu Buenafuente también puede ser analizado por nosotros. Vemos que tiene una tendencia a la retracción y que su perfil muestra más retracción frontal que retracción lateral, lo que le da más reflexividad que impulsividad. Los rasgos contrarios a estos, que serían dilatación y retracción lateral, conformarían una personalidad más adecuada para un humorista o comunicador, por ello queremos destacar que seguramente Buenafuente ha hecho un esfuerzo importante para desarrollar su actividad profesional. Estos rasgos propios indican una tendencia más a la selección y a la reflexión, así que será un persona que tenderá a elegir de forma muy reflexiva las personas de su equipo, fiándose más de los que ya conoce de aquella corazonada del momento.
            Vemos que tiene modelado plano-ondulado en el lado derecho lo que da más flexibilidad en los contactos con personas de su círculo externo. En cambio en el lado izquierdo tiene modelado abollado, lo que le confiere cambios de humor repentinos y extremos, sobretodo se manifestaran en su círculo más íntimo, como si de puertas a fuera quisiera que todo fuese bien. A la vez su capacidad de reflexión le permitirá elaborar estos cambios para poder comunicarlos de la mejor manera posible. Vemos que afectivamente sabe acercarse a los demás, aunque es muy reservado en su vida privada y le cuesta comunicar sus sentimientos a su pareja. A la vez tiene una gran sensibilidad que dada la dificultad para comunicarse, las emociones fecundan su vida cerebral, que será de gran fuerza e importancia dado el tamaño de la frente y la tonicidad tanto de la frente cómo de los ojos. Podemos decir que Andreu se va a mover mejor en las ideas que en cualquier otro aspecto vital.


Visto de frente podemos observar que su rostro tiene mucho contraste. El lado izquierdo parece algo caído y más delgado que el lado derecho, algo más ancho y sobretodo más activo. Es importante resaltar que estas diferencias son de la zona afectiva, lo que será su zona de mayor conflicto, provocándole cambios en el estado de ánimo.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Analysis Julia Gillard


 For our followers in Australia, we have done the analysis, by the morphopsychology, of the Prime Minister Julia Gillard. We can see a face very equilibrated, she has good proportions, but more retracted than dilated, it is a general character of selection. Another important trait is her expansion more in the ideas, but always including emotions. Her forehead and cheekbones show this tendency. She is more introverted; she needs time to open her personality to the others. Also she enjoys reflecting on different aspects of life, more than acting in these aspects. In the same way she needs to reflect the emotions, and also is very selective to communicate her feelings, she needs time. In contrast she has a lot of curiosity for other people, she wants to know about their lives, specially the emotional life.
We can see a lot of sensitivity and solidity with her principles; she is very joined and very strict with it. Everybody is not invited to her team; he or she needs to pass a test. In the same way she wants to put her principles always in her projects. These projects are always linked to visual items, because she has good skills of visual perspective, she can imagine a lot of figures and situations if somebody explains her.
In summary we have a women with a reflexion skills, more in the ideas than in the concrete things, and with a good emotional sensitivity, reserved for her special people. 


sábado, 19 de noviembre de 2011

Anàlisi de Xavier Sardà

 El periodista Xavier Sardà és l’amfitrió d’aquesta setmana. Del seu rostre podem dir que li predominen la zona cerebral, pel seu front i la zona afectiva, per la presència de pòmuls. Pel seu perfil inclinat veiem que té tendència a la retracció lateral, el que li dóna dinamisme a la seva personalitat, malgrat que amb la zona instintiva guanya verticalitat i li confereix reflexió en la materialització dels seus projectes. Un tret destacable de la seva zona afectiva és el nas carnós i amb els forats protegits. Podem veure que el seu modelat afectiu és pla, aquest tret indica el grau de sensibilitat, en el seu cas és important, el que suposa que li afecti el que li diuen, com a protecció es pot refugiar en el món de les idees.
A més de tot el que s’ha dit podem veure com és una persona que es mou en el món de les idees i la fantasia, nodrides pels afectes, que li faran estar sempre al capdavant de mitjans de comunicació. És algú que necessita de la novetat, sobretot en el camp conceptual. En els afectes és més proper al seu cercle íntim, camp que procurarà protegir i que costarà d’accedir-hi, molt més que en l’exposició de les seves idees. En el contacte de prop es càlid i té bon tacte, en el contacte amb altres persones, és algú que mostra la seva part més dinàmica i impulsiva.
Com a resum podem dir que en Xavier Sardà és molt proper a la seva família, als seus amics, però necessitat de la novetat en les idees, la feina i les activitats de lleure. 

Análisis de Javier Sardà

El periodista Javier Sardà aparece esta semana en un programa de TV3. De su rostro podemos decir que le predominan la zona cerebral, por su frente y la zona afectiva, por la presencia de pómulos. Por su perfil inclinado vemos que tiene tendencia a la retracción lateral, lo que le da dinamismo a su personalidad, aunque con la zona instintiva que gana verticalidad y le confiere reflexión en la materialización de sus proyectos. Un rasgo destacable de su zona afectiva es la nariz carnoso y con los agujeros protegidos. Podemos ver que su modelado afectivo es plano, este rasgo indica el grado de sensibilidad, en su caso es importante, lo que supone que le afecte lo que le dicen, como protección puede refugiarse en el mundo de las ideas.
Además de todo lo dicho podemos ver cómo es una persona que se mueve en el mundo de las ideas y la fantasía, nutridas por los afectos, que le harán estar siempre al frente de medios de comunicación. Es alguien que necesita de la novedad, sobre todo en el campo conceptual. En los afectos es más cercano a su círculo íntimo, campo que procurará proteger y que costará de acceder, mucho más que en la exposición de sus ideas. En el contacto de cerca es cálido y tiene buen tacto, y en el contacto con otras personas, es alguien que muestra su parte más dinámica e impulsiva.
 Como resumen podemos decir que Javier Sardà es muy cercano a su familia, sus amigos, pero necesidad de la novedad en las ideas, el trabajo y las actividades de ocio.www.morfotalent.com        consultoria@morfotalent.com                                              

jueves, 17 de noviembre de 2011

Analyse de Nicolas Sarkozy


Pour nos lecteurs francophones nous dédions notre premier article en Français au Président de la République française. On peut s’apercevoir qu’il y a un fond de rétraction, c’est un visage plus maigre qui marque une tendance de sélection et résistance. 

Un trait caractéristique de Sarkozy est la double expansion cérébrale-instinctive, mais surtout cérébrale. On peut voir cela dans les différents moments de la vie. Cette expansion nous indique qu’il vit dans le monde des idées et des abstractions plus que dans le monde des émotions et du concret. Cette expansion lui confère aussi une volonté d’être au dessus de tous les autres, alors il cherche à se démarquer du lot. Malgré tout, son deuxième étage dominant est l’instinctif, qui donne l’importance à la matière, et aussi la persévérance par son menton ; cette double expansion va lui donner une volonté d’évolution dans le domaine de l'entreprise en améliorant l’Etat comme si c’ en était une. C’est un bon gestionnaire qui a la capacité de se démarquer.

Au niveau affectif il a des difficultés pour déléguer les tâches, pour cette raison il va choisir avec attention son équipe de travail. Sarkozy a besoin de pouvoir leur faire une confiance totale. Dans la concrétisation des programmes il va falloir quelqu'un qui donne des précisions. Malgré tous ces problèmes dans les affects, en termes de communication il a une bonne capacité, car il sait être charmant et élaborer un discours avec des bonnes idées et des sentiments pour convaincre. En outre, la mise en scène est importante et il arrive à s’impliquer en montrant plus sa partie passionnelle.


On a donc ici un homme qui, avec une intelligence pour se démarquer, a une vision globale qu'il transmet aux autres par la passion mais aussi par un sens du concret qui doit être affiné. Il doit travailler plus la partie émotionnelle pour se montrer plus naturel.

martes, 15 de noviembre de 2011

Historia de la morfopsicología y ley de dilatación-retracción

A modo de introducción nos gustaría que este artículo fuera leído como una explicación general del gran eje de nuestra asociación. Por ello todo está explicado de la forma más sencilla posible, para facilitar la comprensión y el acercamiento de la morfopsicologia a todo el mundo.

Para empezar podríamos decir que la morfopsicologia la crea el Dr.Corman, a partir de la ley dilatación-retracción. Es de justicia decir que no fue un descubrimiento suyo, se basó en el Dr. Claude Sigaud que fue el primero en hablar de esta ley, que la descubrió mediante la observación de sus pacientes, vio como había dos grupos diferenciados en cuanto a reacciones ante el mismo tratamiento, habiendo correspondencia entre su configuración facial general. Así a partir de esta ley el doctor Louis Corman desarrolla de forma clara un campo del conocimiento que hasta el momento había sido oteado pero no reconocido de cerca, descubriendo otras leyes, formas de análisis, técnicas de síntesis y dinámicas faciales. Aún así hay que recordar los cuatro caracteres propuestos por Hipócrates que atisbaban esta relación entre cuerpo y psique.

Queremos que se lean con cuidado las derivaciones psicológicas que expondremos, ya que son muy generales y globales; en un análisis morfopsicológico están muy matizadas con otras partes del rostro.

Así en primer lugar queremos destacar la ley de dilatación-retracción, que es un principio biológico que se da en cualquier tipo de ser vivo. La explicación de esta ley es muy sencilla, cuando un cuerpo está sometido a un ambiente o situaciones hostiles, amenazantes o aversivas tiende a protegerse, ya que la intención de la vida no es otra que evolucionar y seguir estando presente, y por lo tanto la mejor manera de protegerse es retraerse, cuando lo que hay que proteger es más bien reducido facilita mucho la tarea. De este movimiento se derivan unas respuestas psicológicas como son sensibilidad, estado de alerta, protección, selectividad, introversión, entre otras. El movimiento contrario es la dilatación que se da por circunstancias beneficiosas del entorno para el desarrollo del organismo que en él se manifiesta por su crecimiento y amplitud. La consonancia psicológica de este estado es la extraversión, apertura hacia este entorno, el contacto con las otras personas, la vitalidad, el crecimiento, incluso podemos decir una actitud optimista hacia la vida que facilita el buen humor y las características anteriormente mencionadas, que a la vez facilitan el buen humor como un circuito de retroalimentación. Precisamente lo que nos facilita mucho la morfopsicologia es el comprender a la persona en relación a su entorno y como es capaz de recibir del medio lo que de una forma inconsciente pide debido a su forma de ser; como es capaz de atraer un entorno que para él es habitual pero que no tiene que ser forzosamente beneficioso.

Una de las grandes ventajas de la morfopsicologia es poder dar herramientas para romper esta retroalimentación, para encontrarnos en estados más equilibradores.

Para ir concluyendo esta primera explicación de la morfopsicologia querríamos hacer una metáfora con la informática. Bien es cierto que el mundo de los ordenadores puede ser altamente complejo pero a la vez su fundamenta en un código tan simple como es el binario a base de ceros y unos, que se traducen en transmisión de corriente eléctrica y corte de corriente eléctrica; en la morfopsicologia sucedería una dinámica muy similar, se puede reducir a la ley de dilatación-retracción con lo que cada movimiento supone a nivel psicológico. Claro que la complejidad de ambas disciplinas es debida a la búsqueda de un sentido y una síntesis en cada una de estas combinaciones entre estas pequeñas partes que conforman un todo como puede ser la cara o un ordenador.

Para ir conociendo más hacer de la amplitud de la morfopsicología vamos a ir publicando artículos en este mismo soporte para que se puedan ir encontrando más explicaciones de la teoría que fundamenta la morfopsicologia.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Anàlisi de Isidre Esteve

El rostre del convidat d’aquesta setmana domina la retracció de forma molt clara, malgrat tot també té zones de dilatació. Aquests trets mostren a una persona introvertida, que guarda la seva intimitat, a la vegada es molt sensible amb tot el que li arriba. A més d’aquests trets de personalitat la retracció també li confereix esperit de lluita, per tirar endavant projectes o fites que s’hagi marcat.
Un altre tret present és la retracció lateral, que domina sobre la retracció frontal, el que li permet, junt amb la retracció, reforçar aquest esperit de sacrifici. La retracció lateral també mostra una predilecció pel risc i trets d’impulsivitat, amb necessitat de recerca de sensacions. L’esperit de lluita també es reflexa en el seu mentó, lleugerament projectat, és el que li dóna la perseverança física necessària per aconseguir les seves fites.  
Com s’ha dit a l’inici l’Isidre Esteve a més de retracció també té dilatació, aquesta es pot veure al nas, que és més aviat carnós. La seva manera d’expressar les emocions estarà més en el terreny físic, d’una forma tendre. A priori es pot mostrar fred i distant, per la retracció i també per que emocionalment és més aviat tancat, amb les persones properes es podrà obrir no sense una mica de dificultat. Amb tothom tindrà facilitat per contactar-hi un cop hi parli, malgrat que li agradarà estar sol.
Com podem veure  l'amfitrió d’aquesta setmana es algú que li agrada marcar-se fites complicades que és capaç d’assolir pel seu esperit de lluita, que en el camp dels afectes no hi serà present per la seva tendresa.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Análisis Barack Obama

  Vemos un rostro con tendencia a la retracción a la vez que con elementos de dilatación, que le confieren equilibrio. También podemos observar como el rostro muestra una forma de triangulo con un vértice hacia abajo, ensanchando el rostro en la zona media y alta. A la vez toda la cara tiene signos de activación. Muestra una tendencia de apertura más a nivel de pensamientos que de acciones, en los que será más rígido, a no ser que una fuerza más grande le influya. En cuanto a los signos de dilatación los podemos encontrar en la nariz y en los labios.
            Estos rasgos muestran una persona con tendencia idealista, tanto en el campo de los pensamientos como en el de las emociones, aspectos que muchas veces estarán integrados. Estos ideales se pueden poner en marcha gracias a toda la energía que dispone. Aunque él tiene sentido de lo concreto, precisa de alguien en su equipo que le proporcione un planteamiento más en contacto con la materia y los elementos reales de la vida. Tiene buena capacidad de perseverancia. Tiene facilidad para contactar con las personas, en el trato con desconocidos sabe mostrarse accesible, aunque para formar parte de su círculo íntimo se puede mostrar más selectivo, siempre manteniendo la cordialidad y la sonrisa. Como se ha dicho hay rasgos que le confieren más dilatación cómo pueden ser los labios, este signo indica buena fluidez en la expresión lingüística y gusto por lo sensitivo.


            Aquí tenemos a una persona idealista y perseverante, con buena capacidad de comunicación, cordial con todos pero selectivo y algo exigente con su círculo más cercano.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Análisis Grafológico de la dimisión de Silvio Berlusconi


En el presente artículo vamos a analizar la letra de Berlusconi. Antes de todo cabe decir que precisamos de más ejemplos de su letra y que damos la autoría de Berlusconi por que así lo dice la fuente que ha proporcionado la fotografía. 
La distribución del espacio es equilibrada, aunque se puede ver como la línea tiende más hacia ocupar toda la anchura del papel, teniendo así poco margen, lo que indica una voluntad de copar la atención, aunque eso implique un retraso general. La información en la zona superior del papel es la más importante además de estar enmarcada. Hay un espacio importante en la zona inferior de la hoja, que puede ser dado por una voluntad de estar más en el cielo que en la tierra, pero no es valorable, ya que esta hoja no es suficientemente extensa como para tenerlo en cuenta. 

En cuando a la letra podemos decir que es gladiolada, este rasgo se observa por la reducción de la altura en la letra a medida que avanza la escritura. Esto indica una tendencia de ir de lo general a lo concreto, búsqueda de síntesis, es una tendencia a la investigación. 

A la vez vemos como la letra tiende a mostrarse más angulosa que redonda lo que indica más sensibilidad a la vez que una potencial agresividad. Un rasgo relacionado es el final de algunas palabras, podemos ver que es acerado, como "Republica", "soluzione" u otras, este final es característico por que la línea va perdiendo grosor, afinándose. Su significado en este contexto es de agresividad contenida verbal, mostrado a través de bromas y/o de críticas sobre el trabajo y la manera de hacer. 
Un rasgo destacable son los puntos de las "íes", podemos ver como están en el mismo eje que el palo, pero a una distancia importante. Esta letra indica muchas cosas, sobretodo el punto que es lo que de confiere su esencia. Situado de esta manera indica que el autor se mueve más en el campo de las ideas que de lo concreto, a la vez que existe una voluntad de estar siempre en la cresta de la ola. 
Un rasgo que da mucha información es la barra de la T, la línea horizontal. Podemos ver que en todas las palabras es muy largo, pesando más la zona de la derecha que la izquierda, cruza siempre el palo y cubre las letras siguientes. Este rasgo indica capacidad de decisión (por cruzar el palo) y necesidad de dominio del que tiene cerca (barra alargada). 
Tenemos de suerte de ver el tipo de bolígrafo con el que ha sido escrito, con la punta fina, aún así se puede ver que la línea de la letra tiene cierta anchura. Este grosor indica persona con energía para atender a todo el entorno que le rodea. Junto con otros rasgos también indica necesidad de dominio.
Así estamos ante una persona de carácter, que saber reconocer las síntesis de los contenidos, que quiere estar arriba de todo, gusta de las ideas y las sabe utilizar para obtener el poder. 
Este es un análisis grafológico sobre la personalidad de Berlusconi, si queréis también podemos realizar el morfopsicológico, dejando un comentario para ello. 

martes, 8 de noviembre de 2011

Analysis Barack Obama

We can see a face with a tendency to retraction more than a dilatation, while expansion elements, giving equilibrium. We can also see how the face has a triangle shape with an apex downwards; this shape is widening the face in the middle and upper classes, while the entire face has signs of activation. The face shows a trend level of openness with thoughts, more than in the actions, which will be more rigid, in exception if he finds a larger force to influence him. The signs of dilatation are nose and lips.


These features show a person with idealistic tendency, both in the field of thought as in the case of emotions, aspects that are often integrated. These ideals can be put in place thanks to all the energy available. Although it makes sense from the concrete, requires someone in contact with the matter and real problems in order to make ideals real. He has good endurance. He has ease to contact people in the treatment of unknown, he knows how to shown confidence with the other people. Although Obama can be more selective whether letting you be part of his inner circle but he offers good social skills with everybody. As mentioned, there are features that give more dilation, it is the lips, and this sign indicates good language fluency of expression and preference for the sensitive things.


Here is an idealistic person, persevering with good communication skills, friendly but selective and demanding with his inner circle.
sábado, 5 de noviembre de 2011

Anàlisi de Carles Rexach

 El protagonista d’aquesta setmana del convidat, Carles Rexach, destacat futbolista i tècnic del Futbol Club Barcelona. Podem observar com el seu rostre té una expressió tranquil·la, pel que fa als seus sentits podem veure com els ulls son més aviats petits i les comissures externes cauen, el nas es carnós i projectat cap endavant, els forats del nas són petits. Pel que fa a la boca en la majoria de fotografies apareix oberta. Un tret que destaca es el clotet que té al mentó. De perfil podem veure com el nas es projecta cap endavant, a més de tenir un forma arquejant; la zona de la boca, el que s’anomena la zona instintiva es fica cap endins.
Podem veure que la vida afectiva es primordial pel Carles Rexach, li agrada molt la gent, té bon tracte amb tothom, però es reserva molt pel seu cercle íntim que seran les persones amb qui compartirà els seus sentiments. Per aquest apropament afable pot semblar obert, però el seu caràcter mostra una tendència introvertida. El dubte es quelcom freqüent en les seves accions. Com es pot observar al seu rostre, té un caràcter tranquil, li agrada la pau i viure amb un confort en el que pugui gaudir de la companyia de les seves persones estimades amb el bon menjar. El seu pensament és pràctic busca fer-se la vida més senzilla. No li agrada ficar-se en raonaments complexes que li suposin un maldecap, tot ha d’estar relacionat amb la millora concreta d’un aspecte de la vida. Per ell encara serà més plaent si li facilita la vida a algú proper.
Rexach es una persona tranquil·la, afable, que està pels seus i li agrada facilitar-se  la vida a ell i a aquells que té a prop. 

viernes, 4 de noviembre de 2011

Análisis de Mariano Rajoy

Podemos observar que Mariano Rajoy tiene un marco medio, en el que las zonas en expansión son la superior y la inferior, que corresponden con la zona cerebral y la zona instintiva. Se puede ver cómo esta zona instintiva era más importante en la infancia. La zona media, la encargada de los afectos no está muy pronunciada, pero dado el tamaño de la nariz y su carnosidad, las emociones se mostraran con la facilidad para el contacto con los demás. También se puede ver cómo los ojos están en ligera atonía, lo que le confiere facilidad de asimilación de las ideas. La boca está más bien cerrada y los labios tienden a la fineza. De perfil se puede ver cómo la frente está ligeramente inclinada y el mentón está presente. Estos dos rasgos le dan capacidad de decisión, en momentos que hace falta.
            De ello se deduce que es un buen gestor, como gerente de una empresa será muy adecuado ya que tendrá inteligencia para detectar los sectores de expansión, así cómo sentido de lo concreto para aplicar todas las ideas de negocio adecuadas. A la vez tiene un buen sentido del ahorro, tanto a nivel económico cómo a nivel energético, se sabe dosificar. Si bien tiene facilidad para la asimilación de ideas, tiene cierta rigidez para su aceptación. Una dificultad para él es saber delegar, también se refleja en su actitud de ayuda, este aspecto le cuesta aunque para acercase a los demás tiene facilidad, todo ello es por su necesidad de protección en el aspecto emocional. Es alguien que tiene facilidad para tomar decisiones, tanto en el aspecto intelectual cómo en el aspecto concreto.

            Para concretar se puede decir que es alguien que administra bien los recursos, tiene facilidad para hablar con las personas y toma las decisiones de forma rápida y hábil, bajo criterios de gestión. 


miércoles, 2 de noviembre de 2011

Libro de Grafología

Nos place anunciar la publicación de un libro sobre grafología. El autor es un miembro de nuestro equipo, concretamente el encargado de los procesos de selección de personal, en los que aplica la grafología.

El libro es una aproximación práctica y general a la grafología, está escrito de forma sencilla y cercana para facilitar la comprensión. Cuenta con el acompañamiento de un DVD, en el que sale el autor para ilustrar mucho mejor todos los aspectos que también se explican en el libro.

Os dejamos con algunos links en los que hay muestras escritas y audiovisuales del libro, para tener más información: